گروه فرآوری مواد معدنی

فعالیت‌های این گروه بیشتر شامل استحصال هیدرومتالورژیکی عناصر باارزش از کانسنگ‌های معدنی، انجام آزمایش‌های فروشویی بویژه فروشویی اسیدی کانسنگ‌های اکسیدی و فروشویی سیانیدی کانسنگ‌های طلادار، انجام آزمایش‌های ترسیب و الکترووینینگ بر روی محلول حاصل از فروشویی و همچنین فرآوری کانی‌های صنعتی است.